Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów ........................................................................................... 19

Słowo wstępne ............................................................................................ 23

Rozdział I

Zagadnienia ogólne ..................................................................................... 25

 1. Pojęcie procesu karnego.......................................................................... 26

1.1. Uwagi ogólne ................................................................................... 26

1.2. Proces karny w znaczeniu normatywnym i ogólnym ............................. 28

1.3. Proces karny w znaczeniu konkretnym i rzeczywistym .......................... 28

1.4. Przedmiot procesu karnego oraz podstawa jego wszczęcia .................... 29

1.5. Statyka i kinetyka procesu karnego ..................................................... 33

1.6. Istota procesu karnego ..................................................................... 33

1.7. Aksjologia procesu karnego ............................................................... 40

1.8. Cele procesu karnego ....................................................................... 42

1.8.1. .............................................................................. Uwagi ogólne  42

1.8.2. ..................................................... Ustawowy cel procesu karnego  43

1.8.3. ...................... Cel procesu karnego jako realizacja dyrektywy trafnej
reakcji prawnej  ....................................................................... 46

1.8.4. Cel procesu karnego jako implementacja norm prawa karnego materialnego  47

1.8.5. ...................... Cel procesu karnego jako osiągnięcie sprawiedliwości
materialnej i proceduralnej ....................................................... 49

1.9. Paradygmat procesu karnego ............................................................ 50

 1. Źródła prawa karnego procesowego ......................................................... 52
 2. Formy procesu karnego........................................................................... 55
 3. Rodzaje i tryby procesu karnego. Postępowanie mediacyjne i renowacyjne ... 60

4.1. Postępowanie mediacyjne ................................................................. 65

4.2. Postępowanie renowacyjne ............................................................... 69

 1. Postępowanie karne................................................................................ 73

5.1. Postępowanie karne jako etap (wycinek) procesu karnego .................... 75

5.2. Postępowanie karne jako odpowiedni nurt procesu karnego ................. 76

5.3. Postępowanie karne jako wpadkowy przebieg w zasadniczym nurcie procesu karnego  76

5.4. Postępowanie karne jako funkcjonalnie wyodrębniony typ czynności ..... 77

5.5. Postępowanie karne jako specjalna odmiana zmodyfikowana
w stosunku do typowego przebiegu .................................................... 77

 1. Procedura karna i kultura prawna............................................................. 78
 2. Prawo karne procesowe........................................................................... 80
 3. Funkcje przepisów prawa karnego procesowego......................................... 81

8.1. Uwagi ogólne ................................................................................... 81

8.2. Funkcja prakseologiczna .................................................................... 81

8.3. Funkcja gwarancyjna ........................................................................ 83

8.4. Funkcja porządkująca ....................................................................... 85

 1. Funkcje procesowe.................................................................................. 86
 2. ............................................................................. Granice procesu karnego.......... 91
 3. ............................................................ System prawa karnego procesowego.......... 94
 4. ....................................................... Autonomia prawa karnego procesowego.......... 98
 5. ............................................................. Nauka prawa karnego procesowego.......... 100
 6. ................................................ Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.......... 101

14.1. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości ................................................... 101

14.2. Gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości ......................... 102

 1. ................................................................................. Gwarancje procesowe.......... 108

Rozdział II

Zasady procesu karnego ............................................................................. 114

 1. Pojęcie zasady prawa, zasady procesu karnego oraz naczelnej zasady
  procesu karnego .................................................................................. 117
 2. Znaczenie naczelnych zasad procesu karnego........................................... 123
 3. Klasyfikacja zasad procesu karnego......................................................... 125
 4. Kolizja zasad procesu karnego................................................................. 128
 5. Systematyka naczelnych zasad procesu karnego....................................... 130
 6. Zasady wszczęcia procesu karnego.......................................................... 132

6.1. Zasada legalizmu i oportunizmu ....................................................... 132

6.2. Zasada działania z urzędu ................................................................ 139

6.3. Zasada skargowości ........................................................................ 145

 1. Zasady prowadzenia procesu karnego...................................................... 150

7.1. Zasada udziału czynnika społecznego w procesie karnym .................... 150

7.2. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego ........................... 153

7.3. Zasada obiektywizmu ..................................................................... 156

7.4. Zasada działania z urzędu ................................................................ 159

7.5. Zasada szybkości ............................................................................ 162

7.6. Zasada kontradyktoryjności oraz inkwizycyjności ................................ 172

7.7. Zasada jawności i tajności ................................................................ 176

7.8. Zasada ustności i pisemności ........................................................... 182

7.9. Zasada instancyjności ..................................................................... 182

 1. Zasady postępowania dowodowego........................................................ 185

8.1. Zasada prawdy materialnej .............................................................. 185

8.2. Zasada bezpośredniości .................................................................. 190

8.3. Zasada swobodnej oceny dowodów ................................................. 193

 1. Zasady gwarancyjne oskarżonego............................................................ 200

9.1. Zasada domniemania niewinności .................................................... 200

9.2. Zasada in dubio pro reo ................................................................... 206

9.3. Zasada prawa do obrony ................................................................. 208

 1. ................................................................................. Rzetelny proces karny.......... 224

Rozdział III

Warunki dopuszczalności procesu ............................................................... 231

 1. Pojęcie warunków dopuszczalności procesu i ich znaczenie ....................... 232
 2. Rodzaje warunków dopuszczalności procesu............................................ 236

2.1. Warunki (przesłanki) pozytywne i negatywne .................................... 236

2.2. Warunki (przesłanki) ogólne i szczególne ........................................... 238

2.3. Warunki (przesłanki) bezwzględne i względne .................................... 239

2.4. Warunki (przesłanki) formalne, materialne i mieszane ........................ 240

 1. Formalne negatywne warunki (przesłanki)............................................... 242

3.1. Śmierć oskarżonego ........................................................................ 242

3.2. Powaga rzeczy osądzonej ................................................................ 243

3.3. Zasada ne bis in idem na obszarze Unii Europejskiej ............................ 246

3.4. Zawisłość prawna sporu .................................................................. 248

3.5. Niepodleganie orzecznictwu polskich sądów karnych .......................... 248

3.6. Brak skargi uprawnionego oskarżyciela ............................................. 251

3.7. Brak zezwolenia na ściganie ............................................................. 254

3.8. Brak wniosku o ściganie .................................................................. 256

 1. Warunki materialne (przesłanki) negatywne dopuszczalności procesu ........ 257

4.1. Brak faktycznych podstaw oskarżenia ............................................... 257

4.2. Brak przestępności czynu ................................................................ 258

4.3. Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu ................................. 259

4.4. Niepodleganie karze ....................................................................... 260

 1. Mieszane negatywne warunki (przesłanki) dopuszczalności procesu ........... 260

5.1. Przedawnienie karalności ................................................................ 260

5.2. Abolicja i amnestia ......................................................................... 261

 1. Zbieg negatywnych przesłanek procesowych............................................ 262
 2. Czynności zabezpieczające ślady i dowody przestępstwa............................ 263

Rozdział IV

Organy postępowania karnego ................................................................... 265

 1. Zagadnienia ogólne............................................................................... 266

1.1. Rola sądu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości .......................... 266

1.2. Organy wewnątrzsądowe ................................................................ 269

 1. Właściwość sądu................................................................................... 271

2.1. Właściwość rzeczowa ..................................................................... 272

2.2. Właściwość miejscowa .................................................................... 274

2.3. Właściwość funkcjonalna ................................................................ 275

2.4. Właściwość z łączności spraw .......................................................... 277

2.5. Właściwość z delegacji .................................................................... 279

2.6. Spór o właściwość .......................................................................... 280

 1. Skład sądu............................................................................................ 282

3.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 282

3.2. Rodzaje składów orzekających ......................................................... 284

3.3. Wyznaczanie składu sądu ................................................................ 287

3.4. Wyłączenie sędziego ....................................................................... 289

3.4.1. ........................ Wyłączenie sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis)  289

3.4.2. .......................... Wyłączenie sędziego z mocy orzeczenia sądowego
(iudex suspectus) ................................................................... 291

 1. Prokurator jako organ postępowania karnego.......................................... 292

4.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 292

4.2. Organizacja prokuratury .................................................................. 293

4.3. Zasady działania prokuratury ........................................................... 295

 1. Pozostałe organy postępowania przygotowawczego.................................. 298
 2. Organy postępowania wykonawczego..................................................... 299

Rozdział V

Strony, przedstawiciele procesowi, przedstawiciel społeczny
oraz podmioty na prawach strony
 ............................................................... 303

 1. Zagadnienia ogólne............................................................................... 305
 2. Oskarżyciel publiczny............................................................................. 310

2.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 310

2.2. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni ............................................ 310

2.3. Obowiązki i prawa oskarżyciela publicznego ...................................... 312

2.4. Wyłączenie oskarżyciela publicznego ................................................ 313

 1. Pokrzywdzony....................................................................................... 313

3.1. Pojęcie pokrzywdzonego ................................................................. 313

3.2. Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym ........................... 315

3.3. Uprawnienia pokrzywdzonego ......................................................... 315

 1. Oskarżyciel posiłkowy uboczny............................................................... 316
 2. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny.......................................................... 319
 3. Oskarżyciel prywatny............................................................................. 323

6.1. Pojęcie oskarżyciela prywatnego ...................................................... 323

6.2. Ingerencja prokuratora w postępowanie prywatnoskargowe ............... 324

 1. Oskarżony............................................................................................ 325

7.1. Pojęcie oskarżonego ....................................................................... 325

7.2. Prawa oskarżonego ........................................................................ 326

7.3. Obowiązki oskarżonego .................................................................. 326

 1. Obrońca............................................................................................... 328

8.1. Pojęcie obrońcy i zakres jego uprawnień ........................................... 328

8.2. Ustanowienie obrońcy z wyboru i wyznaczenie obrońcy z urzędu ......... 331

8.3. Ustanie stosunku obrończego .......................................................... 332

 1. Pełnomocnik......................................................................................... 333
 2. ............................................................................. Przedstawiciel społeczny.......... 334
 3. ................................................................................. Podmiot zobowiązany.......... 335
 4. ................................... Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem.......... 338

Rozdział VI

Czynności procesowe ................................................................................. 342

 1. Pojęcie i klasyfikacja czynności procesowych............................................ 344

1.1. Czynności pozytywne i negatywne .................................................... 345

1.2. Czynności proste i złożone ............................................................... 345

1.3. Czynności indywidualne i zbiorowe ................................................... 346

1.4. Czynności procesowe rozpoznawcze i wykonawcze ............................ 346

1.5. Czynności procesowe wyraźne i dorozumiane .................................... 346

1.6. Czynności procesowe ustne i pisemne .............................................. 347

1.7. Czynności procesowe organów procesowych, stron i innych uczestników postępowania  347

1.8. Czynności procesowe realne, spostrzeżenia procesowe i oświadczenia procesowe  352

1.9. Czynności procesowe odwoływalne i nieodwoływalne ........................ 353

 1. Prawidłowość czynności procesowych..................................................... 354
 2. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia......................................................... 358
 3. Narada i głosowanie.............................................................................. 372
 4. Porządek czynności procesowych............................................................ 375
 5. Terminy............................................................................................... 380
 6. Doręczenia........................................................................................... 385
 7. Dokumentowanie czynności procesowych................................................ 389
 8. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów.................................................. 394

Rozdział VII

Dowody .................................................................................................... 399

 1. Pojęcie prawa dowodowego i jego historyczna zmienność ......................... 400
 2. Doniosłość prawa dowodowego.............................................................. 404
 3. Pojęcie dowodu.................................................................................... 405

3.1. Dowód jako źródło dowodu ............................................................. 406

3.2. Dowód jako środek dowodowy ........................................................ 408

3.3. Dowód jako fakt dowodowy ............................................................ 409

3.4. Inne znaczenia pojęcia „dowód” ...................................................... 410

 1. Rodzaje dowodów................................................................................. 411

4.1. Dowody osobowe i rzeczowe ........................................................... 411

4.2. Dowody pierwotne i pochodne ........................................................ 412

4.3. Dowody bezpośrednie i pośrednie .................................................... 413

4.4. Dowody pojęciowe i zmysłowe ........................................................ 414

4.5. Dowody ścisłe i swobodne ............................................................... 414

4.6. Pozostałe rodzaje dowodów ............................................................ 415

4.7. Szczególne rodzaje dowodów .......................................................... 417

4.7.1. .................................................................................. Dokument  417

4.7.2. .......................................................................... Dowód naukowy  419

4.7.3. ......................................................................... Dowód prywatny  422

4.7.4. ......................................................... Dowody niekonwencjonalne  424

4.7.5. ........................................................................ Dowody wrażliwe  427

4.7.6. .................................................................... Dowody nienazwane  428

 1. Dowodzenie w procesie karnym.............................................................. 430

5.1. Przedmiot dowodu ......................................................................... 432

 1. Udowodnienie i surogaty udowodnienia.................................................. 435

6.1. Udowodnienie ............................................................................... 435

6.2. Surogaty udowodnienia .................................................................. 437

6.2.1. ............................................. Notoryjność powszechna i urzędowa  438

6.2.2. ................................................................................ Oczywistość  439

6.2.3. .................................................................. Uprawdopodobnienie  439

6.2.4. ............................................................................. Domniemania  440

 1. Zasady postępowania dowodowego........................................................ 441
 2. Postępowanie dowodowe...................................................................... 443

8.1. Limitacja postępowania dowodowego .............................................. 443

8.2. Poszukiwanie (wykrywanie) dowodów .............................................. 446

8.3. Zabezpieczanie i utrwalanie dowodów .............................................. 449

 1. Wprowadzanie dowodów do procesu...................................................... 450

9.1. Wniosek dowodowy ....................................................................... 454

 1. ........................... Ograniczenia w przeprowadzaniu i wykorzystaniu dowodów  458

10.1. Niedopuszczalność dowodu ........................................................... 458

10.2. Nieprzydatność dowodu ................................................................ 460

10.3. Brak możliwości przeprowadzenia dowodu ...................................... 462

10.4. Oczywiste przedłużanie postępowania ............................................ 462

 1. Zakazy dowodowe................................................................................. 464

11.1. Zakazy dowodzenia określonych faktów .......................................... 468

11.2. Zakazy dowodzenia za pomocą określonych środków dowodowych .... 469

11.3. Zakazy określonych metod uzyskiwania dowodów ............................ 472

 1. .................................................................................. Czynności dowodowe.......... 476

12.1. Pojęcie i systematyka czynności dowodowych .................................. 476

12.2. Czynności poszukiwawcze .............................................................. 478

12.2.1. ....................................................................... Zatrzymanie rzeczy  479

12.2.2. Zatrzymanie korespondencji i przesyłek .................................... 482

12.2.3. ............................................................................... Przeszukanie  484

12.2.3.1. Postępowanie z dokumentami znalezionymi
i zatrzymanymi podczas przeszukania .......................... 486

12.2.4. ......................................... Zabezpieczenie danych informatycznych  488

12.2.5. .................................. Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych  489

12.2.6. ................... Kontrola i utrwalanie przy użyciu środków technicznych
treści rozmów innych niż telefoniczne lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną  493

12.2.7. ........................................... Poszukiwanie oskarżonego i list gończy  494

12.3. Czynności ujawniające dowody ...................................................... 495

12.3.1. .............................................................................. Przesłuchanie  495

12.3.2. ..................................................................................... Okazanie  502

12.3.3. .................................................................................... Oględziny  505

12.3.3.1. Oględziny i otwarcie zwłok ......................................... 506

12.3.4. ................................ Odczytanie dokumentu, w tym opinii biegłego  507

12.3.5. ................... Zebranie danych o oskarżonym i wywiad środowiskowy  509

12.4. Czynności kontrolujące dowody ..................................................... 511

12.4.1. ............................................................................... Konfrontacja  511

12.4.2. ............................................................... Eksperyment procesowy  511

12.4.3. .................................... Porównanie oryginału dowodu z jego kopią  513

Rozdział VIII

Środki przymusu ........................................................................................ 516

 1. Pojęcie i rodzaje środków przymusu........................................................ 518
 2. Ujęcie.................................................................................................. 519
 3. Zatrzymanie......................................................................................... 520
 4. Środki zapobiegawcze............................................................................ 528

4.1. Cel i funkcje środków zapobiegawczych ............................................ 529

4.2. Organy uprawnione do stosowania środków zapobiegawczych ............ 530

4.3. Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych .............................. 531

4.4. Dyrektywy stosowania środków zapobiegawczych ............................. 536

4.5. Czas stosowania środków zapobiegawczych ...................................... 539

4.6. Zaskarżanie środków zapobiegawczych ............................................. 544

4.7. Tymczasowe aresztowanie .............................................................. 546

4.7.1. ................................. Tryb stosowania tymczasowego aresztowania  546

4.7.2. ............................. Zakazy stosowania tymczasowego aresztowania  551

4.7.3. .......................................... Tymczasowe aresztowanie warunkowe  554

4.8. Pozostałe środki zapobiegawcze ...................................................... 555

4.8.1. .................................................................................. Poręczenia  555

4.8.2. ....................................................................................... Dozory  559

4.8.3. ............................................................. Nakaz opuszczenia lokalu  561

4.8.4. .............. Zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu
zawodu oraz nakazy określonego zachowania ........................... 563

4.8.5. ................................................................ Zakaz opuszczania kraju  565

 1. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy.................................................... 566
 2. List żelazny........................................................................................... 568
 3. Kary porządkowe.................................................................................. 569
 4. Środki wymuszające zachowanie porządku w czasie rozprawy ................... 573
 5. Zabezpieczenie majątkowe..................................................................... 574

Rozdział IX

Postępowanie przygotowawcze .................................................................. 583

 1. Zagadnienia ogólne............................................................................... 585
 2. Rozpoczęcie postępowania przygotowawczego........................................ 587

2.1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ..................... 587

2.2. Odstępstwa od zasady niezwłocznego wszczęcia postępowania przygotowawczego  593

2.2.1. ............................................................... Czynności sprawdzające  593

2.2.2. Czynności w niezbędnym zakresie ............................................ 594

2.3. Formy postępowania przygotowawczego .......................................... 595

2.3.1. .............................................................................. Uwagi ogólne  595

2.3.2. Zakres przedmiotowy śledztwa ................................................ 596

2.3.3. ................................................ Zakres przedmiotowy dochodzenia  596

2.4. Wszczęcie postępowania przygotowawczego .................................... 597

2.5. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego ....................... 599

 1. Przebieg postępowania przygotowawczego.............................................. 600

3.1. Uwagi ogólne ................................................................................. 600

3.2. Organy postępowania przygotowawczego ......................................... 602

3.2.1. ........................................................ Organy prowadzące śledztwo  602

3.2.2. Organy prowadzące dochodzenie ............................................ 604

3.2.3. ............ Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym  605

3.2.4. ......... Udział sądu w czynnościach postępowania przygotowawczego  605

3.3. Czas trwania postępowania przygotowawczego ................................. 608

3.3.1. .............................................................................. Uwagi ogólne  608

3.3.2. Czas trwania śledztwa ............................................................ 608

3.3.3. ............................................................ Czas trwania dochodzenia  609

3.4. Przedstawienie zarzutów ................................................................. 609

3.4.1. ...................................................................... Zagadnienia ogólne  609

3.4.2. ..................................... Postanowienie o przedstawieniu zarzutów  610

3.4.3. ........................ Postanowienie o uzupełnieniu lub zmianie zarzutów  612

3.5. Podejrzany .................................................................................... 612

3.6. Czynności procesowe w postępowaniu przygotowawczym .................. 615

3.6.1. .............................................................................. Uwagi ogólne  615

3.6.2. ............... Inicjatywa dowodowa w postępowaniu przygotowawczym  616

3.6.3. ......... Udział stron w czynnościach postępowania przygotowawczego  616

3.6.4. .............................. Zaskarżanie postanowień, zarządzeń i czynności
w postępowaniu przygotowawczym ......................................... 617

3.7. Zamknięcie postępowania przygotowawczego ................................... 618

3.8. Redukcja formalizmu dochodzenia ................................................... 620

3.8.1. .............................................................................. Uwagi ogólne  620

3.8.2. ....................... Samodzielność organu prowadzącego postępowanie
w wydawaniu postanowień ..................................................... 620

3.8.3. ..................... Obniżenie wymogów formalnych wobec postanowień
zapadających w toku dochodzenia ........................................... 621

3.8.4. .......... Odformalizowanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów  622

3.8.5. ........................ Brak wymogu wydania postanowienia o zamknięciu
dochodzenia ......................................................................... 622

3.8.6. .......................... Ograniczenie zakresu postępowania dowodowego  622

3.8.7. Utrwalanie niektórych czynności dowodowych w protokole ograniczonym  623

 1. Zakończenie postępowania przygotowawczego........................................ 623

4.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 623

4.2. Wniesienie aktu oskarżenia ............................................................. 625

4.2.1. .............................................................................. Uwagi ogólne  625

4.2.2. Termin wniesienia aktu oskarżenia .......................................... 625

4.2.3. ............................................................... Budowa aktu oskarżenia  626

4.2.4. .............. Materiały postępowania przygotowawczego przekazywane
do sądu ................................................................................ 628

4.2.5. ..................... Obowiązki informacyjne związane z wniesieniem aktu
oskarżenia do sądu ................................................................ 628

4.3. Wniesienie aktu oskarżenia wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzania rozprawy (art. 335 § 2 k.p.k.)  629

4.3.1. ....................................... Porozumienia procesowe – uwagi ogólne  629

4.3.2. ..................................... Przesłanki skierowania wniosku o skazanie
bez przeprowadzania rozprawy wraz z aktem oskarżenia
w trybie art. 335 § 2 k.p.k. ...................................................... 631

4.3.3. ........................ Tryb skierowania aktu oskarżenia wraz z wnioskiem
o skazanie bez przeprowadzania rozprawy ................................ 632

4.4. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy
(art. 335 § 1 k.p.k.) ......................................................................... 633

4.4.1. .......... Przesłanki wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy  633

4.4.2. ................... Ograniczenie przeprowadzania czynności dowodowych  634

4.5. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania ............................... 634

4.6. Wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających  635

4.7. Umorzenie postępowania przygotowawczego ................................... 636

4.7.1. .................. Przesłanki umorzenia postępowania przygotowawczego  636

4.7.2. .......................... Tryb umorzenia postępowania przygotowawczego  637

4.7.3. ........ Szczególne rodzaje umorzenia postępowania przygotowawczego  638

4.7.3.1. ................................ Umorzenie absorpcyjne (art. 11 k.p.k.)  638

4.7.3.2. ............ Umorzenie rejestrowe dochodzenia (art. 325f k.p.k.)  639

4.7.4. ..................... Inne czynności związane z umorzeniem postępowania
przygotowawczego ................................................................ 639

4.7.4.1. .................... Doręczenie odpisu postanowienia o umorzeniu
postępowania przygotowawczego i zawiadomienie
o jego wydaniu ........................................................... 639

4.7.4.2. ................ Wydanie postanowienia w przedmiocie dowodów
rzeczowych ................................................................ 640

4.7.4.3. .................... Wystąpienie do sądu z wnioskiem o orzeczenie
przepadku .................................................................. 640

4.7.5. Szczególny tryb nadzoru nad umorzonym postępowaniem przygotowawczym  641

Rozdział X

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji ............................................ 645

 1. Zagadnienia ogólne............................................................................... 646
 2. Wstępna kontrola skargi oskarżyciela...................................................... 648

2.1. Przesłanki kontroli .......................................................................... 648

2.2. Zakres i przebieg kontroli ................................................................ 650

 1. Skierowanie sprawy na posiedzenie......................................................... 653

3.1. Posiedzenia, na których sąd orzeka w formie postanowienia ............... 653

 1. Posiedzenia wyrokowe.......................................................................... 657

4.1. Posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania .... 657

4.2. Posiedzenie w przedmiocie wniosku o skazanie
bez przeprowadzenia rozprawy ........................................................ 659

4.3. Posiedzenie w przedmiocie wniosku o poddanie się
odpowiedzialności karnej ................................................................ 662

4.4. Posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku nakazowego ................... 664

 1. Tryb orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających
  oraz orzekania przepadku po umorzeniu postępowania
  przygotowawczego ............................................................................... 664

5.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 664

5.2. Tryb orzekania środków zabezpieczających ....................................... 665

 1. Przygotowanie do rozprawy głównej....................................................... 666
 2. Jawność rozprawy................................................................................. 669
 3. Udział oskarżonego w rozprawie głównej................................................. 673
 4. Udział obrońcy w rozprawie głównej....................................................... 678
 5. ............................. Udział w rozprawie przewodniczącego składu orzekającego  678
 6. ..................................................................... Rozpoczęcie rozprawy głównej.......... 679
 7. ........................................................................................ Przewód sądowy.......... 681

12.1. Przebieg przewodu sądowego ........................................................ 681

12.2. Wyjątki od zasady bezpośredniości ................................................. 684

12.3. Pozostałe czynności przewodu sądowego ........................................ 688

 1. ..................................... Głosy stron i czynności związane z wydaniem wyroku.......... 691

Rozdział XI

Postępowanie odwoławcze ........................................................................ 699

 1. Pojęcie, cele i funkcje postępowania odwoławczego.................................. 700

1.1. Organy postępowania odwoławczego ............................................... 703

 1. Modele postępowania odwoławczego..................................................... 704
 2. Środki odwoławcze................................................................................ 706

3.1. Cechy środków odwoławczych ......................................................... 706

3.2. Dopuszczalność środka odwoławczego ............................................. 708

3.3. Warunki formalne środka odwoławczego .......................................... 709

3.4. Zarzuty odwoławcze ....................................................................... 713

3.5. Termin do wniesienia środka odwoławczego ..................................... 721

3.6. Cofnięcie środka odwoławczego ...................................................... 722

 1. Zakres kontroli sądu odwoławczego........................................................ 723

4.1. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego .............................................. 730

 1. Apelacja............................................................................................... 732

5.1. Rozprawa apelacyjna ...................................................................... 733

 1. Zażalenie.............................................................................................. 735
 2. Pozostałe zwyczajne środki zaskarżenia................................................... 738

7.1. Sprzeciw od wyroku nakazowego ..................................................... 739

7.2. Sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego ............. 741

7.3. Quasi-sprzeciwy ............................................................................. 741

7.4. Odwołanie ..................................................................................... 741

Rozdział XII

Postępowania szczególne ........................................................................... 745

 1. Pojęcie i rodzaje postępowań szczególnych.............................................. 747
 2. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego................................. 750
 3. Postępowanie nakazowe........................................................................ 757
 4. Postępowanie przyspieszone.................................................................. 760

4.1. Odrębności tzw. postępowania zdalnego .......................................... 764

Rozdział XIII

Nadzwyczajne środki zaskarżenia ................................................................ 770

 1. Pojęcie i rodzaje nadzwyczajnych środków zaskarżenia.............................. 771
 2. Kasacja................................................................................................ 773
 3. Wniosek o wznowienie postępowania..................................................... 784
 4. Skarga na wyrok sądu odwoławczego...................................................... 790
 5. Skarga nadzwyczajna............................................................................. 792

Rozdział XIV

Postępowania następcze ............................................................................ 797

 1. Zagadnienia ogólne............................................................................... 798
 2. Ułaskawienie........................................................................................ 800

2.1. Istota ułaskawienia ......................................................................... 800

2.2. Wszczęcie postępowania ułaskawieniowego ..................................... 802

2.3. Przebieg postępowania ułaskawieniowego wszczętego na wniosek uprawnionego podmiotu  802

2.4. Przebieg postępowania ułaskawieniowego wszczętego z urzędu .......... 804

 1. Orzekanie kary łącznej........................................................................... 805

3.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 805

3.2. Postępowanie w zakresie orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym .... 805

3.3. Konsekwencje wydania wyroku łącznego i utrata mocy wydania
wyroku łącznego ............................................................................ 808

 1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego..................................... 809

4.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 809

4.2. Przesłanki podjęcia warunkowo umorzonego postępowania ............... 810

4.3. Tryb postępowania w sprawie o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania  811

 1. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie
  lub zatrzymanie .................................................................................... 812

5.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 812

5.2. Przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa ................................... 813

5.3. Uprawnieni do odszkodowania i zadośćuczynienia ............................. 815

5.4. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej ..................................... 816

5.5. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia ........ 817

Rozdział XV

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych ........... 823

 1. Zagadnienia ogólne............................................................................... 824
 2. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych...................................... 826
 3. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego.................................................. 829
 4. Ekstradycja........................................................................................... 831
 5. Europejski nakaz aresztowania............................................................... 836

5.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 836

5.2. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej
o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania  837

5.3. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej
o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania  839

 1. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania......................................... 842
 2. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony............................................... 844

Rozdział XVI

Koszty procesu .......................................................................................... 848

 1. Zagadnienia ogólne............................................................................... 849

1.1. Koszty sądowe ............................................................................... 849

1.2. Opłaty ........................................................................................... 850

1.3. Wydatki ........................................................................................ 850

1.3.1. ............................. Podmiot zobowiązany do ponoszenia wydatków  850

1.3.2. ...................... Wyjątki w zakresie obowiązku ponoszenia wydatków  851

1.4. Należności dla świadka, osoby towarzyszącej świadkowi
oraz biegłego, tłumacza i specjalisty ................................................. 851

1.4.1. Zwrot kosztów podróży oraz noclegu i utrzymania w miejscu wykonania czynności  852

1.4.2. ......................................... Zwrot utraconego zarobku lub dochodu  852

1.4.3. ............................................... Wynagrodzenie za wykonaną pracę  853

1.4.4. ......................................................... Tryb dochodzenia należności  855

1.4.5. ................................. Właściwość organu przyznającego należności  855

1.4.6. ....................................................... Termin wypłacenia należności  855

1.4.7. .................................................................................... Zażalenie  856

1.5. Koszty procesu w postępowaniu prywatnoskargowym
i w postępowaniu prowadzonym w wyniku aktu oskarżenia
wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego ................ 856

 1. Zwolnienie z kosztów sądowych.............................................................. 857

2.1. Zwolnienie z kosztów sądowych na podstawie decyzji uprawnionego
organu .......................................................................................... 857

2.2. Zwolnienie z kosztów sądowych z mocy prawa .................................. 858

 1. Zasądzenie kosztów procesu................................................................... 859

3.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 859

3.2. Zasądzenie kosztów procesu w sprawach z oskarżenia publicznego ...... 860

3.3. Zasądzenie kosztów procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego ...... 860

3.4. Zasądzenie kosztów procesu w sprawach złożonych podmiotowo ........ 861

3.5. Zasądzenie kosztów procesu w razie uniewinnienia oskarżonego
lub umorzenia postępowania ........................................................... 862

 1. Zaskarżenie orzeczenia w przedmiocie kosztów........................................ 863
 2. Przedawnienie kosztów sądowych........................................................... 865

O Autorach ............................................................................................... 867